Tingimused


Registreerudes internetilehekülje www.loomapood24.ee kasutajaks, kinnitad, et oled tutvunud käesolevate kasutustingimustega (edaspidi Tingimused), nõustud Tingimustega ning kohustud Tingimusi täitma alljärgnevas:

Tingimused kehtivad kõikide interneti lehekülje http://www.loomapood24.ee (edaspidi Lehekülg) kasutajaks registreerinud isikutele (edaspidi Klient) ja Lehekülje omaniku OÜ Bestweb vahel Leheküljel olevate teenuste kasutamisel tekkivate õigussuhete kohta.
Lisaks Tingimustele reguleerivad Kliendi ja Loomapood24.ee  vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, Lehekülje hinnakiri  vastava Teenuse kasutamise kohta, Lehekülje tingimused ja väljakujunenud head tavad.
Kui mõni Tingimus osutub kehtetuks vastuolu tõttu kehtivate õigusnormidega , ei muuda see teiste Tingimuste kehtivust.

Üldtingimused
 1. Kliendid peavad Lehekülje  kasutamiseks kinnitama oma nõusolekut järgida käesolevaid Tingimusi ning arvestama kõiki kohaldatavaid seadusi ja teisi õigusakte. Lehekülje registreerunud kasutajaks saamine eeldab nõustumist kõigi Tingimustega. Juhul, kui Klient ei nõustu kõigi Tingimustega, ei ole Lehekülje kasutamine lubatud.  
 2. Lehekülje kasutamiseks loetakse mistahes Lehel avaldatud kuulutuse, kujutise või andmete kasutamist mistahes viisil. 
 3. Klient kohustub esitama Lehekülje kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat elektronposti aadressi.
 4. Kliendi poolt Leheküljel  avaldatavad kuulutused , peavad vastama Eestis asjaomasele tegevusharule kehtivatele seadustele ja eeskirjadele. 
 5. Klient on kohustatud kuulutuste, fotode ja tekstide esitamisel edastama ainult õigeid ja korrektseid andmeid. Kliendil on keelatud edastada andmeid, mis on eksitavad või ebatäpsed. Kliendi poolt Leheküljele edastatavad tekstid, fotod ja andmed peavad olema kooskõlas õigusaktide, heade tavade ja kommetega. 
 6. Kliendil on keelatud sisestada kuulutusi selliste teenuste osutamiseks või selliste kaupade müügiks, milliste osutamine või müük ei ole kooskõlas õigusaktidega
 7. Klient vastutab ise Lehekülje  kasutamise ning selle kaudu kuulutuste avaldamise eest. Lehekülje omanik ei vastuta Kliendi poolt Lehekülje kaudu avaldatud kuulutuste ja tehtud pakkumiste seaduslikkuse, tõepärasuse ja kehtivuse eest ning teiste seaduslike kohustuste või heade tavade järgimise eest Kliendi poolt. Lehekülje omanik ei vastuta Lehekülje kaudu teenuste osutamisel või vahendamisel või kaupade ostmise, müügil või vahendamisel teenuste ja kaupade kvaliteedi ja/või kvantiteedi eest. 
 8. Kliendil on keelatud fotode töötlemine  tähelepanu äratamise eesmärgil. 
 9. Klient kohustub informeerima Lehekülje omaniku elektronposti teel koheselt juhul, kui mõni Kliendi poolt Lehekülje kaudu avaldatud andmetest on pärast avaldamist muutunud ebatäpseks, ebaõigeks või ebaseaduslikuks. 
 10. Kliendid sõlmivad tehinguid ilma Lehekülje omaniku sekkumiseta ning Kliendid vastutavad ise kõigi nimetatud tehingute sõlmimise ja täitmise eest.
 11. Klient kohustub hoidma saladuses pärast  registreerumist loomapood24.ee lehel oma paroole ja salasõna. Klient peab tagama, et parool ja salasõna ei satuks kolmandate isikute valdusesse, kellel puuduvad Kliendi volitused parooli ja salasõna kasutamiseks. Klient kohustub informeerima loomapood24.ee viivitamatult elektronposti teel juhul, kui Lehekülje salasõna ja/või parool on sattunud kolmandate isikute valdusesse. 
 12. Klient kohustub koheselt teavitama loomapood24.ee elektronposti teel juhul, kui tema registreerimisel teatatud kontaktandmed muutuvad.
 13. Kliendi kohustub kasutama Lehekülge üksnes seaduslikel ja õiguspärastel eesmärkidel. Klient kohustub tasuma talle osutatavate teenuste eest vastavalt hinnakirjale.
 14. Lehekülje omanik jätab endale õiguse omal äranägemisel valida oma lepingupartnereid. 
 15. Loomapood24.ee on õigustatud omal valikul kas piirama või tühistama Kliendi Lehekülje kasutamisõigust, muutma Leheküljel Kliendi poolt avaldatud informatsiooni  või sulgema Kliendi kasutajakonto ning mitte võimaldama tal uuesti Kliendiks registreeruda juhul, kui; Klient rikub Tingimusi või Tingimustest tulenevaid Kliendi kohustusi, on esitanud Lehekülje kasutajaks registreerumisel või Lehekülje kasutamisel informatsiooni, mis on väär, eksitav ja/või ebatäpne,teadlikult ja tahtlikult levitab Loomapood24.ee lehel valeinformatsiooni, solvab ükskõik missugusel viisil teisi isikuid või käitub ebaväärikalt.
 16. Lehekülje omanikul  on igal ajal õigus jälgida Leheküljel toimuvat tegevust, jälgida Lehekülje kasutajate poolt avaldatud ostu/müügi pakkumisi. Loomapood24.ee võib teostada uurimusi kõigi väidetavate Tingimuste rikkumiste osas kasutades selleks kõiki seaduslikke vahendeid.
 17. Lehekülje omanikul on igal ajal õigustatud eemaldama Leheküljelt Kliendi poolt sisestatud ostu/müügi kuulutusi juhul, kui sellised kuulutused on vastuolus Tingimuste, heade kommete või kehtivate õigusaktidega.
 18. Lehekülje omanikul on igal ajal õigustatud tegema Lehekülje parema kasutamise huvides Lehekülje piires andmete ümberpaigutusi Lehekülje kasutajate poolt sisestatud ostu/müügi kuulutuste osas, muutmata sealjuures selliste kuulutuste sisu.
 19. Lehekülje omanikul on õigus nõuda Kliendilt Teenuse kasutamise eest tasu vastavalt Hinnakirjale. Tasu nõudmiseks esitab Lehekülje omanik Kliendile elektroonilise arve. Vajadusel esitab Lehekülje omanik Kliendile arve ka lihtkirjalikus vormis.
 20. Loomapood24.ee  kohustub viivitamatult pärast Kliendile registreeritud kasutaja staatuse andmist edastama talle Lehekülje kasutamiseks salasõna ja parooli. Loomapood24.ee on kohustatud hoidma Kliendile antud salasõna ja parooli saladuses ning Loomapood24.ee ei edasta nimetatud salasõna ja parooli ühelegi kolmandale isikule.
 21. Lehekülje omanikul on õigus vastavalt teenuste arengule muuta ühepoolselt teenuste hinnakirju. Teenuste hinnakirja või Tingimuste muudatustest teavitab loomapood24.ee Klienti eelnevalt Lehekülje vahendusel. Iga Klienti eraldi hinnakirja või Tingimuste muutumisest ei teavitata. Tingimuste ja hinnakirja muudatused jõustuvad Loomapood24.ee poolt määratud kuupäeval. Klient kinnitab oma nõustumist muudatustega Tingimustes ja hinnakirjas loomapood24.ee poolt osutatavate teenuste kasutamisega pärast muudatuste jõustumist. 
 22. Lehekülg ja kogu selle sisu, kaasa arvatud andmebaas, kõik tekstid, pildid ,tarkvara ja kujundus kuuluvad loomapood24.ee.  
Registreerimine ja andmete kaitse
 1. Lehekülje sisu lugemiseks üldotstarbeliste veebilehitsejatega ei ole vajalik registreerumine Kliendiks. Registreerumine Kliendiks on vajalik Leheküljel kuulutuste avaldamiseks ning teiste Loomapood24.ee poolt osutatavate teenuste kasutamiseks.
 2. Registreeritud Kliendi staatus kehtib tähtajatult, kuid Kliendil on õigus registreeritud Kliendi staatus lõpetada igal ajal.
 3. Loomapood24.ee kohustub mitte avaldama kolmandatele isikutele registreeritud Kliendi kontaktandmeid, välja arvatud kontaktandmete edastamine seaduses ettenähtud alustel õiguserikkumise tõkestamiseks või uurimiseks või muudel juhtudel. Kliendi poolt edastatud kontaktandmeid kasutab Loomapood24.ee üksnes Kliendile viimase poolt soovitud teenuste osutamise eesmärgil ning seoses nende teenustega. Loomapood24.ee lisab Kliendi kontaktandmed otsepostitusnimekirjadesse ainult Kliendi nõusolekul.
 Lõppsätted
 1. Lehekülje kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kliendi ja Loomapood24.ee vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.
 2. Lehekülje kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Klient ja Loomapood24.ee lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus.
Käesolevate Tingimustega nõustumisel kinnitab Klient, et ta on täielikult teovõimeline täisealine isik, kellel puuduvad õiguslikud takistused lepingute sõlmimiseks ja nende täitmiseks. Alla 18 aastase isiku või piiratud teovõimega isikule kasutaja staatuse andmine eeldab nimetatud isiku seadusliku esindaja või eestkostja eelnevat nõusolekut.

Uudised

Viimati lisatud

Enimvaadatud